Każda parafia jest wspólnotą ludzi, zamieszkujących ściśle określony obszar i gromadzących się wokół swej świątyni, aby wspólnie się modlić. Ta modlitwa powinna jednak pomagać w budowaniu prawdziwej, duchowej wspólnoty wiary, widocznej w międzyludzkich relacjach i przeżywaniu codzienności. W tej szerokiej wspólnocie wierni tworzą jednak mniejsze grupy, w których na różny sposób uczą się przeżywać w sposób głębszy swoją wiarę, pragną we wspólnocie się modlić lub kierując się wiarą pragną pomagać innym. Tak powstają i trwają różne GRUPY DUSZPASTERSKIE.

PARAFIALNY ZESPÓŁ CARITAS

Parafialny Zespół Caritas (PZC), na wniosek byłego proboszcza parafii ks. Przemysława Franka, został powołany do istnienia 14 lipca 2011 r. decyzją Dyrektora Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej - ks. Krzysztofa Stawskiego. Obecny proboszcz ks. Maciej Przygodzki jest jednocześnie z założenia przewodniczącym tego zespołu. Niemożliwe byłoby jednak, aby samodzielnie podołał zorganizowaniu pomocy dla potrzebujących. Potrzebna jest pomoc ludzi dobrej woli, dlatego należy się cieszyć, że w złotkowskiej parafii znaleźli się chętni do niesienia pomocy. Na dzień 12 maja 2015 r. PZC tworzą: pp. Paweł i Mirosława Dranikowscy - zastępca przewodniczącego zespołu, Paweł i Bogumiła Laskowscy - skarbnik, Tadeusz i Ewa Tomaszewscy, Janusz i Jolanta Tomczak, Paweł i Małgorzata Dranikowscy.
Celem Zespołu jest zaspokojenie duchowych i społecznych potrzeb najbardziej potrzebujących parafian oraz podejmowanie przez nich dzieł miłosierdzia. Szczegółowe zadania i normy dotyczące PZC określa Statut. Liczymy na rozwój obszaru działań naszego Zespołu oraz na to, że znajdą się jeszcze inni chętni do udzielania pomocy...

RADY PARAFIALNE

Zgodnie ze wskazaniami Kościoła, zawartymi w Kodeksie Prawa Kanonicznego, w Katechizmie Kościoła Katolickiego i wielu innych dokumentach, w każdej parafii należy powołać Parafialną Radę Duszpasterską i Parafialną Radę Ekonomiczną. Stanowią one organ doradczy proboszcza i są miejscem zaangażowania się wiernych świeckich w posłannictwo zbawcze Kościoła.
W Archidiecezji Gnieźnieńskiej skład tychże Rad, sposób ich powoływania, zadania, kompetencje, kadencyjność oraz sposób funkcjonowania regulują Statuty, wchodzące w skład dokumentów III Powojennego Synodu AG.
W naszej Parafii w skład Rady Ekonomicznej (kadencja upływa w 2025 r.) wchodzą: Dranikowski Paweł, Matuszak Krystyna, Michalski Krzysztof.  Radę Duszpasterską (kadencja upływa w 2022 r.) tworzą natomiast: Blejwas Michał, Galiński Krzysztof, Janaczyk Małgorzata, Kamińska Katarzyna, Łobacz Barbara, Matuszak Mirosław, Szpekcińska Maria, Tylman Jacek. Mają one spotkania kilka razy w ciagu roku.

ŻYWY RÓŻANIEC

«Modlitwa różańcowa jest modlitwą człowieka za człowieka; jest modlitwą ludzkiej solidarności, modlitwą wspólną odkupionych, która odbija w sobie ducha i intencje pierwszej z odkupionych, Maryi, Matki i obrazu Kościoła; jest modlitwą za wszystkich ludzi świata i historii, żywych i umarłych, powołanych do tworzenia wraz z nami Ciała Chrystusa i do stania się wraz z Nim współdziedzicami chwały Ojca». - Jan Paweł II

HISTORIA STOWARZYSZENIA ŻYWEGO RÓŻAŃCA
Od połowy XIX wieku najbardziej popularną różańcową wspólnotę modlitewną stanowi Stowarzyszenie Żywego Różańca, założone przez Paulinę Jaricot (1799–1862) w Lyonie w roku 1826. "Najważniejszą... rzeczą i najtrudniejszą jest uczynić różaniec modlitwą wszystkich" – napisała wtedy. Każdy człowiek może znaleźć w ciągu dnia kilka minut, aby odmówić dziesiątek różańca, czyli jedną tajemnicę. Paulina Jaricot zaczęła organizować piętnastoosobowe grupy, nazwane później «żywymi różami». Każda z osób tworzących piętnastkę zobowiązywała się do odmawiania jednej tajemnicy, czyli wszyscy razem odmawiają codziennie cały różaniec. Wszystkich członków róży dotyczy taka sama zasługa jakby odmówili cały różaniec. Nieodmówienie tajemnicy nie oznacza grzechu, a utratę zasługi. Celem Stowarzyszenia Żywego Różańca jest według Założycielki wspieranie modlitwą, ofiarą duchową i materialną działań misyjnych Kościoła. Dziełu Pauliny Jaricot udzieliło poparcia wielu biskupów oraz ojciec generał Zakonu Kaznodziejskiego, który przyłączył Stowarzyszenie Żywego Różańca do wielkiej historycznej dominikańskiej Rodziny Różańcowej, obejmującej Bractwa Różańcowe i Różaniec Wieczysty. Wkrótce papież Grzegorz XVI wydał breve aprobujące stowarzyszenie. Żywy Różaniec w krótkim czasie rozprzestrzenił się w całej Francji, a następnie na świecie. Po pięciu latach, w roku 1831, Paulina Jaricot napisała:
"Liczba odmawiających dziesiątek różańca rośnie z niewiarygodną szybkością we Włoszech, Szwajcarii, Belgii, Anglii i wielu regionach Ameryki. (...) Wszędzie, gdzie tworzą się piętnastki, można zauważyć nie notowane wcześniej umacnianie się dobra". Kilka lat później dodała: "Stopniowo stajemy się zjednoczeni w modlitwie ze wszystkimi ludźmi świata".
Papież Leon XIII w breve z 13 czerwca 1881 roku napisał m.in.
"Paulinie Jaricot ... zawdzięczamy szczęśliwy pomysł rozdzielenia wśród piętnastu osób piętnastu dziesiątków Różańca. W ten sposób ... cudownie rozpowszechniła i uczyniła nieustanną modlitwę do Matki Bożej".
Gdy kilkadziesiąt lat później powstały Papieskie Dzieła Misyjne, Żywy Różaniec w naturalny sposób stał się ich wiernym współpracownikiem.
Rozpoczynając 25. rok swojego pontyfikatu, Jan Paweł II w liście apostolskim zatytułowanym «Różaniec Dziewicy Maryi» ogłosił Rok Różańca - okres od października 2002 do października 2003 roku. Ojciec Święty wprowadził nową część różańca, tajemnice światła, uwzględniające lata publicznej działalności Pana Jezusa, «aby różaniec w pełniejszy sposób można było nazwać streszczeniem Ewangelii». Odtąd cały różaniec liczy 20 tajemnic, czyli żywe róże składają się z 20 osób.

ŻYWY RÓŻANIEC OBECNIE
Obecnie Żywy Różaniec istnieje prawie w każdej parafii. Parafialna wspólnota Żywego Różańca jest jednostką autonomiczną, tzn. wspólnoty parafialne nie łączą się w struktury ogólnokrajowe, czy światowe.
Członkowie Żywego Różańca mogą dostąpić odpustu zupełnego, pod zwykłymi warunkami, kilka razy w roku, a mianowicie:
- w uroczystość Narodzenia Pana Jezusa - 25 XII,
- w święto Ofiarowania Pańskiego - 2 II,
- w uroczystość Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie - 25 III,
- w uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego - zgodnie z kalendarzem liturgicznym,
- w uroczystość Wniebowzięcia Matki Bożej - 15 VIII
- oraz w święto Niepokalanego Poczęcia Maryi - 8 XII.

ŻYWY RÓŻANIEC W NASZEJ PARAFII
W naszej parafii do wspólnoty Żywego Różańca, mimo jej maryjnego charakteru, należy zaledwie 15 osób, a więc ciagle brakuje kilku wiernych, by stworzyc choć jedną "różę". Nieustannie pragniemy, by grupa modlących się w ten sposób osób, według próśb Matki Bożej, ciagle się powiększała. Zapraszamy więc wszystkich do włączenia się we wspólną modlitwę. Zmiana tajemnic różańcowych następuje zawsze w pierwszą niedzielę każdego miesiąca po Mszy św. o godz. 8.30.